เรื่อง :รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 (ฉบับแก้ไขที่ถูกต้อง)


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 2/23/2021 3:53:26 PM

 

02-23-2021176.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com