เรื่อง :การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการปกครองกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 4/8/2021 9:42:16 AM

 

04-08-2021409.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com