เรื่อง :เรียน นายอำเภอเขมราฐ


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 4/8/2021 1:11:07 PM

 

04-08-2021ขยายระยะเวลา อ.เขมราฐ.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com