เรื่อง :การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับไตรมาสที่ 2 ห้วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564


โดย : เรวดี  โคตรพันธา   อับโหลดวันที่ : 4/8/2021 3:59:16 PM

 

04-08-2021ว1816.pdf  

 

04-08-2021งป1.pdf"04-08-2021รายละเอียดการจัดสรรงบ (ไตรมาส 2).pdf"04-08-2021สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com