เรื่อง :เรียน นายอำเภอสิรินธร


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 4/16/2021 9:24:08 AM

 

04-16-2021CCF16042564.pdf  

 

04-16-2021CCF16042564_0001.rar"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com