เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2564


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 4/16/2021 10:33:11 AM

 

04-16-2021doc01867720210416102931.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com