เรื่อง :การสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการกรมการปกครองด้านการใช้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


โดย : ชนวรรณ  แก้วพรหม   อับโหลดวันที่ : 4/30/2021 9:36:54 AM

 

04-30-2021ว2192.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com