เรื่อง :โครงการปรับปรุงถนนลุกรังบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ตระการพืชผล     อับโหลดวันที่ : 6/30/2021 9:44:20 AM

 ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,350 ลูกบาศก์เมตร

06-30-2021เอกสาร 25621(2).pdf  

 

06-30-2021เอกสาร 25621(1).pdf"06-30-2021เอกสาร 25621.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com