เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 7/2/2021 9:01:02 AM

 ก่อสร้างระบบประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

07-02-2021ปปช.pdf  

 

07-02-2021ปร6.pdf"07-02-2021ปร5ก.pdf"07-02-2021ปร5ข.pdf"07-06-2021ปร4(ก).pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com