เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอทุ่งศรีอุดม


โดย : ทุ่งศรีอุดม     อับโหลดวันที่ : 7/6/2021 12:33:13 PM

 ปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอทุ่งศรีอุดม

07-06-2021ปร.4 ปรับปรุงห้องทะเบียน.pdf  

 

07-06-2021ปร.5 ปรับปรุงห้องทะเบียน.pdf""© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com