เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสร้างช้าง บ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 9/8/2021 2:44:11 PM

 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสร้างช้าง บ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงที่ 1 กว้าง 13 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 2 เมตร จากดินเดิม ช่วงที่ 2 กว้าง 15 เมตร ยาว 215 เมตร ลึก 2 เมตร จากดินเดิม หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,150 ลูกบาศก์เมตร

09-08-2021แบบ บก.01 ม7 ต.หนองเหล่า.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com