เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3-บ้านคำนกเปล้า หมู่ที่ 5 (สาย อบ.ถ.134-002) ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ทุ่งศรีอุดม     อับโหลดวันที่ : 9/9/2021 4:03:02 PM

 

09-09-2021ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก 01).pdf  

 

09-09-2021แบบแปลน คสล.หนองน้ำขุ่น.pdf"09-09-2021ปร.4 ปร.5 คสล. หนองน้ำขุ่น.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com