เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขี้เห็น ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ทุ่งศรีอุดม     อับโหลดวันที่ : 9/9/2021 4:13:24 PM

 

09-09-2021ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก 01).pdf  

 

09-09-2021ราคากลาง1.pdf"09-09-2021ราคากลาง2.pdf"09-09-2021ราคากลาง3.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com