เรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยสร้างช้าง บ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 9/10/2021 4:22:32 PM

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยสร้างช้าง บ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ( นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)

09-10-2021ประกาศผู้ชนะหนองเหล่า.pdf  

 

09-14-2021ปร.4 ต.หนองเหล่า.pdf"



09-14-2021ปร.5 ต.หนองเหล่า.pdf"



© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com