เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 14 กันยายน 2564


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 9/14/2021 2:00:16 PM

 

09-14-2021doc04683020210914140336.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com