เรื่อง :เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการปฏิบัติราชการเพื่อการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 9/15/2021 9:45:17 AM

 

09-15-2021CCF15092564.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com