เรื่อง :การบันทึกข้อมูลการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน


โดย : ปาริดา  คงคูณ   อับโหลดวันที่ : 9/21/2021 11:08:42 AM

 

09-21-2021426.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com