เรื่อง :การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)


โดย : อรพรรณ  บุญเชิญ   อับโหลดวันที่ : 9/22/2021 4:49:01 PM

 

09-22-2021435.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com