เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากถนนรอบเมืองไปกุดผือ บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : เมืองอุบลราชธานี     อับโหลดวันที่ : 9/23/2021 9:42:07 AM

 

09-23-2021บก 01 คสล. ม.8 ต.แจระแม.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com