เรื่อง : ด้วยกรมการปกครอง แจ้งให้นำรถยนต์หมายเลขทะเบียนตามบัญชีแนบท้าย เข้ารับการตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อความสะดวกในการใช้งานหรือเพื่อความปลอดภัย อันเป็นมาตรการในเชิงป้องกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุด


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 10/12/2021 11:15:03 AM

 ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร

10-12-2021doc05184120211012104202.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com