เรื่อง :ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 10/12/2021 3:13:31 PM

 

10-12-2021561.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com