เรื่อง :สรุปการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพืั้นที่ชายแดนฯ


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 10/14/2021 10:03:24 AM

 

10-14-2021CCF14102564.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com