เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 11/17/2021 9:38:01 AM

 

11-17-2021แบบ-บก.01กองร้อย.pdf  

 

11-17-2021แบบ ปร.6กองร้อย.pdf"11-17-2021แบบ ปร.5(ก)กองร้อย.pdf"11-17-2021แบบ ปร.5(ข)กองร้อย.pdf"11-17-2021แบบ ปร.4(ก)อาคารกองร้อย.pdf"11-17-2021แบบ ปร.4(ก)ห้องน้ำ กองร้อย.pdf"11-17-2021แบบ ปร.4(ข)กองร้อย.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com