เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 11/25/2021 11:11:32 AM

 

11-25-2021doc05829320211125111237.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com