เรื่อง :เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจ้างตามรายการงบลงทุนและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 11/25/2021 1:15:02 PM

 

11-25-2021CCF25112564.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com