เรื่อง :สถิติประชากรจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 12/3/2021 1:39:01 PM

 

12-03-2021สถิติประชากร ณ 30 พฤศจิกายน 2564.xls  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com