เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม


โดย : ทุ่งศรีอุดม     อับโหลดวันที่ : 1/13/2022 4:41:02 PM

 

01-13-2022สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.pdf  

 

01-13-2022ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก 01).pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com