เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยร่องคำ บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 1/19/2022 3:24:14 PM

  โครงการขุดลอกห้วยร่องคำ บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความกว้างด้านบน 50 เมตร ความยาวด้านบน 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

01-19-2022แบบ บก . 01.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com