เรื่อง :เรียน นายอำเภอม่วงสามสิบ เรื่อง ขออนุญาตรื้อถอนอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอม่วงสามสิบ ที่ 14


โดย : ปาริดา  คงคูณ   อับโหลดวันที่ : 1/25/2022 1:26:31 PM

 

01-25-202220220125_127.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com