เรื่อง :การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรที่เลี้ยง


โดย : เรวดี  โคตรพันธา   อับโหลดวันที่ : 1/26/2022 5:31:08 PM

 

01-26-2022ว374.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com