เรื่อง :ประกาศราคากลางตามโครการปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัดอุบลราชธานี (บ้านพักข้าราชการระดับ 9 ) ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 6/14/2022 3:06:47 PM

 ประกาศราคากลางตามโครการปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัดอุบลราชธานี (บ้านพักข้าราชการระดับ 9 ) ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

06-14-202214.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com