เรื่อง :ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 5 ) สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในราชการของที่ทำการปกครอง อำเภอนาเยีย จำนวน 1 คน


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 6/22/2022 2:46:42 PM

 

06-22-2022doc09465220220622144824.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com