เรื่อง :แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุงประจำปี พ.ศ.2564)


โดย : ศุภณัฐ  ทีปิวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 6/22/2022 2:54:41 PM

 

06-22-2022เร่งรัดแผน วิทยุ ล่าสุด.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com