เรื่อง :การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอเขื่องในและอำเภอเมืองอุบลราชธานี


โดย : ศุภณัฐ  ทีปิวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 6/23/2022 1:17:31 PM

 

06-23-2022กำชับแผน.pdf  

 

"06-28-2022สิ่งทีส่งมาด้วย.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com