เรื่อง :การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565


โดย : ปาริดา  คงคูณ   อับโหลดวันที่ : 6/23/2022 3:08:55 PM

 

06-23-2022115.pdf  

 

06-23-2022116.pdf"06-23-2022121.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com