เรื่อง :การฝึกอบรมภายใต้โครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ


โดย : ปาริดา  คงคูณ   อับโหลดวันที่ : 8/5/2022 10:17:24 AM

 

08-05-2022248.pdf  

 

08-05-2022249.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com