เรื่อง :กำหนดการฝึกอบรมและทดสอบความพร้อมของระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565


โดย : ปาริดา  คงคูณ   อับโหลดวันที่ : 8/5/2022 10:20:29 AM

 

08-05-2022250.pdf  

 

08-05-2022251.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com