เรื่อง :การดำเนินการเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 (ประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ))


โดย : ชนินันท์  น้อยมิ่ง   อับโหลดวันที่ : 8/5/2022 10:29:48 AM

 

08-05-2022252.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com