เรื่อง :การเขียนโครงการและลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด


โดย : Ubon Ratchathani     อับโหลดวันที่ : 10/1/2015 7:30:07 AM

 การเขียนโครงการและลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

Project.ppt  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com