เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสำโรง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 11/3/2021 5:56:11 PM

 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสำโรง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นเงิน 26,980,000.- บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีคัดเลือก

11-03-2021แบบ บก 01.pdf  

 

11-03-2021สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง.pdf"11-03-2021รายการประมาณราคา ปร.4-2.pdf"11-03-2021ผังบริเวณ ปร4 1 แผ่น, ปร5 1แผ่น.pdf"""11-03-2021ครุภัณฑ์จัดซื้อ-บีบอัด.pdf"""""© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com