เรื่อง :ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอชำระส่วนเกินตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 8/5/2022 10:26:48 AM

 

08-05-2022doc10317520220805101340.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com