เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเงินอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน 2564


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 9/22/2021 1:57:56 PM

 ถึงที่ทำการปกครองทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอบุญฑริก

239256415565.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com